Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT

Deboscat Recycling bvba
Breestraat 5
9500 Geraardsbergen
Tel: 054/42 23 19
e-mail: info@deboscat.be
BTW-nr: BE0476.438.957
Openingsuren

maandag t/m vrijdag: 7u00 – 12u00 & 12u30 – 17u00
zaterdag: op afspraak

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Deboscat Recycling bvba en de consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
De beschrijving van de aangeboden producten is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Deboscat Recycling bvba gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Deboscat Recycling bvba niet.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Deboscat Recycling bvba langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Deboscat Recycling bvba is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 5 – HERROEPINGSRECHT
Verkochte goederen worden niet geruild of teruggenomen. Acceptatie van de goederen op maatvoering, kwaliteit en hoeveelheid gebeurt vóór het laden van de goederen bij afhaling of vóór het lossen van de goederen bij levering.
Klachten nadien worden niet aanvaard. Geen enkele klacht van de consument wordt in overweging genomen indien ze niet schriftelijk binnen de 24u na het lossen van de levering gedaan wordt.
Niet-overeenstemming van het aantal stukken moet op het ogenblik van de levering gemeld worden.
Hout is onderhevig aan krimpen, uitzetten en kromtrekken waarvoor Deboscat Recycling bvba niet aansprakelijk gesteld kan worden.


ARTIKEL 6 – DE PRIJS
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Deboscat Recycling bvba producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Deboscat Recycling bvba geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen en indien de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
Deboscat Recycling bvba staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Enkel indien schriftelijk overeengekomen staat Deboscat Recycling bvba er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

ARTIKEL 8 – LEVERING
Deboscat Recycling bvba zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het begin van de oprit of de dichtst gelegen stoep van het adres dat de consument aan Deboscat Recycling bvba kenbaar heeft gemaakt bij het plaatsen van de bestelling.
Deboscat Recycling bvba zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 6 weken uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 6 weken nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en met uitsluiting van eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform vorige alinea zal Deboscat Recycling bvba het bedrag dat de consument betaald heeft binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Deboscat Recycling bvba zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij melding van de leveringsdatum zal dit gemeld worden. De consument heeft dan het recht om kosteloos de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 9 – BETALING
De facturen zijn aan ons adres, onmiddellijk en zonder korting betaalbaar. Zolang de bestelling niet volledig is betaald, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Deboscat Recycling bvba te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft Deboscat Recycling bvba behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 10 – KLACHTENREGELING
Geen enkele klacht van de consument wordt in overweging genomen indien ze niet schriftelijk binnen de 24u na het lossen van de levering gedaan wordt.
Bij Deboscat Recycling bvba ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Deboscat Recycling bvba binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.